Regulamin

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania Zamówień i zawierania Umów na odległość przez podmiot pod firmą Książęcy Browar Nysa Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie – 48-303 przy ulicy Nowowiejskiej 19, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000640756; NIP 7532441464; REGON 365579419, za pośrednictwem Serwisu działającego pod adresem sieciowym www.sklep.browarnysa.pl.

§ 2

1.     Ilekroć w Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów należy przez nie rozumieć:

1)  Regulamin – niniejszy regulamin,

2)  KC – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

3) UoWT – ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.1982 Nr 35, poz. 230 z późn. zm.; tekst jednolity: Dz.U.2002 Nr 147, poz. 1231),

4) Serwis – system stron internetowych Sprzedawcy pod adresem sieciowym www.sklep.browarnysa.pl przeznaczony do składania i przyjmowania Zamówień oraz do prezentacji Oferty handlowej Sprzedawcy,

5) Sklep – sklep Sprzedawcy, branżowy w rozumieniu przepisów UoWT, zlokalizowany przy ulicy Nowowiejskiej 19, 48-303 Nysa, będący miejscem składania, przyjmowania i realizacji Zamówień objętych Regulaminem oraz stanowiący miejsce zawierania Umów oraz sprzedaży Produktów na podstawie Regulaminu,

6) Sprzedawca – podmiot pod firmą Książęcy Browar Nysa Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie – 48-303 przy ulicy Nowowiejskiej 19, wpisany do wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000640756; NIP 7532441464; REGON 365579419

7) Użytkownik– każdą osobę korzystającą z Serwisu w sposób niewymagający rejestracji i logowania do Serwisu,

8) Formularz rejestracyjny – formularz będący odrębną częścią Serwisu, lub częścią Formularza zamówienia, wypełniany przy rejestracji i służący do założenia Konta w Serwisie,

9) Użytkownik Konta – korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Serwisie i posiada w nim aktywne Konto użytkownika,

10) Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych w ramach Serwisu dla Użytkownika Konta, służących składaniu Zamówień i zarządzaniu nimi przez Zamawiającego,

11) Zamawiający– pełnoletnią osobę fizyczną, której przepisy szczególne przyznają przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zamawiającą Produkty w Sklepie za pośrednictwem Serwisu,

12) Konsument– Zamawiającego jako osobę fizyczną, która zamawia Produkty wyłącznie na własny użytek niezwiązany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby,

13) Produkty– towar lub towary prezentowane w Serwisie i oferowane przez Sklep, będące napojami alkoholowymi w postaci piwa oraz gadżetami birofilistycznymi i akcesoriami związanymi z jego konsumpcją, a także towar lub towary objęte Zamówieniem oraz stanowiące w przypadkach określonych Regulaminem przedmiot dostawy.

14) Cena – cenę detaliczną Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nieuwzględniającą kosztów dostawy i opłaty za płatność przy odbiorze, wyrażoną w złotych polskich i w wartości brutto uwzględniającej podatek od towarów i usług (VAT),

15) Oferta handlowa– zbiór publikowanych w Serwisie informacji o Produktach oferowanych przez Sklep, a także informacji o promocjach i rabatach, stanowiący zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 KC,

16) Koszyk – element Serwisu, wirtualny koszyk na Produkty przeznaczony do umieszczania w nim Produktów wybranych w celu ich zakupu podczas przeglądania Oferty handlowej Sklepu zamieszczonej w Serwisie,

17) Formularz zamówienia – formularz pozwalający przetworzyć dane z Koszyka na treść Zamówienia, będący częścią Serwisu, wypełniany przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia na Produkty,

18) Zamówienie– oświadczenie woli Zamawiającego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy w rozumieniu Regulaminu, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianych Produktów, złożone za pośrednictwem Serwisu wraz z wymaganymi Regulaminem dodatkowymi oświadczeniami Zamawiającego,

19) Umowa – umowę sprzedaży Produktu ( Produktów) w rozumieniu przepisów KC, zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym na odległość z wykorzystaniem Serwisu,

20) System – system teleinformatyczny jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

21) Środki komunikacji elektronicznej– rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

22) Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej,

23) BOZ– Biuro Obsługi Zamówień, jako komórka wewnętrzna Sprzedawcy odpowiedzialna za obsługę Zamawiających, składanych Zamówień oraz organizację wykonania Umów zawartych z Zamawiającymi.

24) Baza Danych – zbiór niezależnych danych o Produktach oraz innych materiałów i elementów zgromadzonych, przechowywanych i porządkowanych elektronicznie w ramach Serwisu oraz udostępnianych Użytkownikowi poprzez Serwis indywidualnie w sposób elektroniczny, jako zbiór wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego Sprzedawcy w celu jego sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości.

25) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o zwrocie Produktu do Sprzedawcy, miejscem właściwym do osobistego dokonania takiego zwrotu jest Sklep, a w przypadku przesyłek zawierających zwroty, adresem właściwym do dokonania zwrotu jest adres Sklepu.

§ 3

1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)

2. Regulamin określa w szczególności:

1)     warunki składania Zamówień za pośrednictwem Serwisu oraz zasady ich przyjmowania,

2)     warunki zawierania na odległość Umów oraz zasady odstąpienia od Umowy,

3)     warunki płatności za zamówione Produkty oraz warunki realizacji dostaw,

4)     tryb postępowania reklamacyjnego,

5)     zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych.

3.     Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w Serwisie w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a w szczególności zapoznanie się z nim przed złożeniem Zamówienia.

§ 4

Korzystanie z Serwisu dozwolone jest wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązane są złożyć w sposób przyjęty w Serwisie oświadczenie o pełnoletności.

§ 5

1.     Serwis jest systemem stron internetowych umieszczonych na serwerze sieciowym, opartym na publicznie dostępnych i otwartych standardach, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających Bazy Danych, pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami.

2.     W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagany jest po stronie Użytkownika komputer lub podobnie działające urządzenie, stacjonarne lub mobilne, zaopatrzone w połączenie z siecią Internet i wyposażone w przeglądarkę internetową z włączona obsługą plików cookies umożliwiającą prawidłowe wyświetlanie dokumentów HTML Serwisu oraz aktywne konto poczty elektronicznej zgodne z protokołem POP3/SMTP.

3.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu do Serwisu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

Rozdział II

Oferta handlowa

§ 6

1.      Ceną wiążącą strony Umowy jest Cena widniejąca przy Produkcie podana na stronie Serwisu w chwili składania zamówienia.

2.      Publikowane w Serwisie Ceny nie zawierają kosztów przesyłki oraz opłaty za płatność przy odbiorze (pobranie). Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia wraz z wszystkimi kosztami dodatkowymi, wynikającymi z dokonanych przez Zamawiającego wyborów sposobu płatności i dostawy, prezentowana jest Zamawiającemu w podsumowaniu Zamówienia przed jego zatwierdzeniem i wysłaniem.

§ 7

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen z zastrzeżeniem, że dla Zamówień złożonych przed dniem zmiany Ceny zastosowanie mają Ceny obowiązujące w dniu składania Zamówienia.

Rozdział III

Rejestracja i utworzenie Konta w Serwisie

§ 8

1.       Użytkownik chcący dokonać rejestracji w Serwisie w celu złożenia Zamówienia powinien posiadać adres zamieszkania na terenie Polski.

2.       Bezpłatna rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza rejestracyjnego, w którym osoba dokonująca rejestracji zobowiązana jest podać wymagane tym formularzem dane osobowe i kontaktowe oraz oświadczyć, że zapoznała się Regulaminem, a także ustanowić login i hasło do Konta, po czym Sprzedawca utworzy w Serwisie dla Użytkownika unikalne Konto o nazwie będącej podanym przy rejestracji loginem.

3.       Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu podany przy rejestracji muszą być własnością Użytkownika.

4.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta, a także do usunięcia, Konta już utworzonego, jeśli podane przy rejestracji dane okażą się błędne lub fałszywe.

Rozdział IV

Składanie i przyjmowanie Zamówień

§ 9

1.       Zamówienia mogą być składane z poziomu aktywnego w Serwisie Konta osoby składającej Zamówienie. Użytkownik nieposiadający Konta w Serwisie, a chcący dokonać Zamówienia, zobowiązany jest dokonać rejestracji najpóźniej w chwili składania Zamówienia.

2.       Zabrania się Użytkownikowi Konta udostępniania swojego Konta osobom trzecim, w szczególności osobom nieletnim, w celu złożenia przez te osoby Zamówienia.

§ 10

1.      Zamawiający, w celu złożenia Zamówienia, winien wybrać z Oferty handlowej i dodać do Koszyka interesujące go Produkty oraz określić ich zamawianą ilość. Do chwili przetworzenia danych z Koszyka na treść Zamówienia zawartość Koszyka może być modyfikowana przez Zamawiającego.

2.      Złożenie Zamówienia na Produkty następuje poprzez prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego wymaganych pól Formularza zamówienia wraz z zawartymi na tym formularzu oświadczeniami, a następnie jego zatwierdzenie i wysłanie do systemu Serwisu.

3.      Zamawiający przy składaniu Zamówienia oznacza swój wybór w zakresie sposobu zapłaty za Zamówienie oraz sposobu odbioru zamówionych Produktów. Niektóre sposoby odbioru mogą się wiązać z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

4.      Złożenie Zamówienia jest w przypadku przyjęcia tego Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę równoznaczne z zobowiązaniem się Zamawiającego do terminowej zapłaty za zamówione Produkty oraz do ich terminowego i osobistego odbioru.

5. Zamawiający może w Zamówieniu wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

6. Sprzedawca, w związku z prowadzeniem sprzedaży detalicznej, zastrzega sobie prawo do wprowadzania limitów lub innych ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Produktów oraz maksymalnej wartości Zamówienia.

§ 11

1.      Sprzedawca uzależnia przyjęcie Zamówienia do realizacji między innymi od złożenia wraz z Zamówieniem przez Zamawiającego oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania, a w przypadku Zamówienia obejmującego Produkty zawierające alkohol od złożenia przez Zamawiającego dodatkowych oświadczeń:

1) że jest osobą pełnoletnią,

2) że w chwili składania Zamówienia nie znajduje się w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów UoWT,

3) że nie dokonuje zakupu napojów alkoholowych w celu ich dalszej odsprzedaży ani w celu ich udostępnienia w jakikolwiek sposób osobom, którym według przepisów UoWT zabrania się sprzedaży alkoholu.

2. Sprzedawca może uzależnić przyjęcie Zlecenia do realizacji od potwierdzenia Zamówienia przez Zamawiającego.

3. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty zaliczki.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Zamawiającym oraz do weryfikacji Zamówienia i załączonych do niego oświadczeń oraz danych Zamawiającego.

5. Sprzedawca przyjmując Zamówienie do realizacji przesyła na adres poczty elektronicznej Zamawiającego informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, stanowiącą jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy, według kryteriów takiej informacji określonych w art. 9 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§ 12

1. Sprzedawca odmówi realizacji Zamówienia złożonego z naruszeniem postanowień Regulaminu, a także, gdy Zamawiający nie wywiązał się z Umowy zawartej do jego wcześniejszego Zamówienia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku, gdy próby kontaktu telefonicznego z Zamawiającym podjęte przez BOZ w celu zweryfikowania Zamówienia okażą się bezskuteczne, a także w każdym innym przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane Zamawiającego lub jego oświadczenia wymagane Regulaminem wzbudzą wątpliwości Sprzedawcy w zakresie ich prawdziwości i rzetelności.

3. Decyzja Sprzedawcy o odmowie przyjęcia Zlecenia do realizacji wysyłana jest Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu. Decyzja, poza wskazaniem powodu odmowy, nie wymaga uzasadnienia.

Rozdział V

Umowa

§ 13

1.     Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, a jej integralną częścią jest ten Regulamin. Miejscem zawarcia Umowy jest Sklep.

2.     Umowa zawierana jest o świadczenie jednorazowe, przy czym każde z przyjętych do realizacji zamówień stanowi podstawę do zawarcia odrębnej Umowy. Sprzedawca na podstawie tego Regulaminu nie zawiera Umów o świadczenia okresowe i cykliczne.

3.     Przedmiotem umowy jest sprzedaż Produktów objętych przyjętym do realizacji Zamówieniem.

4.     Umowa zawierana jest na czas oznaczony terminem wydania Zamawiającemu Produktów objętych Zamówieniem przyjętym do realizacji, nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty zawarcia Umowy.

5.     Umowa wygasa z chwilą spełnienia przez Strony świadczeń, do których się zobowiązały Umową lub ulega rozwiązaniu w przypadkach i na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 14

1.       Przy zawarciu Umowy Sprzedawca potwierdzi Zamawiającemu w sposób określony w § 11 ust. 5 Regulaminu wszystkie istotne postanowienia zawartej Umowy.

2.       Poprzez przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie Umowy Sprzedawca zobowiązuje do realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią i specyfikacją w terminie zakreślonym Umową, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i zapłaty należności dla Sprzedawcy.

Rozdział VI

Realizacja Zamówień: płatności, odbiór i dostawa

§ 15

1.     Zamawiający przy składaniu Zamówienia ma do wyboru następujące sposoby płatności za Zamówienie:

1)      zapłata gotówką przy osobistym odbiorze w Sklepie,

2)      zapłata kartą płatniczą lub przelewem bankowym w trakcie składania Zamówienia z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych będącego elementem Serwisu,

3)      przelewem bankowym dokonywanym indywidualnie po złożeniu Zamówienia.

2.     Zapłata w sposób określony w ust. 1 pkt. 2 i 3 następuje na rachunek bankowy Sprzedawcy wygenerowany i wskazany w Formularzu zamówienia przy składaniu Zamówienia.

3.     Za dzień zapłaty uważa się uznanie na rachunku Sprzedawcy, a w przypadku zapłaty z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych dzień pozytywnej autoryzacji transakcji zwróconej przez system płatności.

4.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych, niż określone w ust. 1, sposobów płatności uzgodnionych indywidualnie z Zamawiającym, a także, w przypadku poszczególnych Produktów lub ich kategorii zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów płatności określonych w ust. 1.

5.     Sprzedawca nie dopuszcza możliwości zapłaty za Zamówienie w imieniu Zamawiającego przez tzw. płatników, czyli osoby trzecie.

6.     W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktów do momentu zapłaty ceny Produktu w sposób i na zasadach określonych Regulaminem.

§ 16

1.      Zamawiający przy składaniu Zamówienia ma do wyboru następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

1) osobiście w Sklepie, za okazaniem dowodu tożsamości, w terminie do 5 dni od dnia zawarcia Umowy,

2) za pośrednictwem wybranej przez Zamawiającego firmy kurierskiej, z zastrzeżeniem, że w przypadku przesyłki z Produktami zawierającymi alkohol adresem dostawy może być wyłącznie adres zameldowania lub zamieszkania Zamawiającego.

2. W przypadku, gdy Zamawiający wybrał dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej, koszty przesyłki i pakowania oraz przybliżony termin dostawy są widoczne dla Zamawiającego w Formularzu zamówienia podczas składania Zamówienia.

3. Przesyłki realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej wysyłane są w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 17 Regulaminu, wraz z dokumentami sprzedaży.

4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego dostawy przez firmę kurierską przesyłki z Produktami zawierającymi alkohol Zamawiający upoważnia kuriera do dostarczenia Produktów i wydania ich Zamawiającemu do rąk własnych za okazaniem dowodu tożsamości potwierdzającego tożsamość i pełnoletność Zamawiającego pod rygorem odmowy wydania przesyłki przez kuriera. Kurier odmówi także wydania przesyłki, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Zamawiający w chwili odbioru przesyłki jest nietrzeźwy.

5. Przy odbiorze przesyłki Zamawiający w obecności kuriera winien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia. W przypadku niezgodności lub uszkodzenia zawartości przesyłki Zamawiający jest zobowiązany żądać sporządzenia przez kuriera protokółu szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad i uszkodzeń, oraz niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Sprzedawcę przekazując kopię protokołu szkody. Sprzedawca zastrzega, iż reklamacje bez kompletnego protokołu mogą nie zostać uznane.

6. W przypadku niepodjęcia przesyłki przez Zamawiającego, a także w przypadku odmowy jej wydania Zamawiającemu przez kuriera z powodów, o których mowa w ust. 4, kosztami ponownej przesyłki zostanie obciążony Zamawiający, za wyjątkiem przypadków, gdy Zamawiającym jest Konsument a do podjęcia pierwszej przesyłki nie doszło w wyniku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Konsumenta lub, za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.

§ 17

W razie wystąpienia braku Produktu objętego realizowanym Zamówieniem, Sprzedawca informuje o tym Zamawiającego niezwłocznie na jego adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu. Zamawiającemu przysługuje w tym przypadku prawo do rezygnacji z Zamówienia w całości i odstąpienia od Umowy ze zwrotem od Sprzedawcy wpłaconej dotychczas sumy pieniężnej w całości, albo do rezygnacji z niedostępnego Produktu lub do jego zamiany na inny dostępny Produkt o zbliżonych właściwościach i cenie. W przypadku rezygnacji z niedostępnego Produktu, za który Zamawiający dokonał już zapłaty, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu kwotę pieniężną odpowiadającą cenie niedostępnego Produktu.

§ 18

W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, gdzie do sprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów, realizacja Zamówień następuje według kolejności ich składania do wyczerpania partii Produktów objętych sprzedażą promocyjną lub wyprzedażą.

Rozdział VII

Odstąpienie od Umowy

§ 19

1.      Z zastrzeżeniem postanowień § 20 Regulaminu, Zamawiający będący Konsumentem może od Umowy odstąpić bez podania przyczyn składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonym od dnia wydania Produktu objętego Zamówieniem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy podany w § 2 ust. 1 pkt 6 Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.      W razie odstąpienia od Umowy uważa się Umowę za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3.      Zwrot Produktu przez Konsumenta do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od wysłania oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie. Zwracane Produkty wraz z dostarczonymi dokumentami sprzedaży powinny zostać opakowane w sposób zapewniający bezpieczny i niepowodujący uszkodzeń Produktów transport. Koszt pakowania i odesłania towaru ponosi Konsument.

4.      Konsument, który przed odstąpieniem od Umowy dokonał jakichkolwiek przedpłat, w razie skutecznego odstąpienia od Umowy, otrzyma w ciągu 14 dni zwrot wpłaconej kwoty w pełnej wysokości przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym na adres Konsumenta wskazany w Zamówieniu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od daty dokonania przedpłaty do dnia zwrotu.

§ 20

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje między innymi w zakresie:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

Pełny katalog wyłączeń prawa do odstąpienia od Umowy reguluje art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827, z późn, zm.).

§ 21

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego, będącego Konsumentem, wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z Umową.

Rozdział VIII

Reklamacje

§ 22

Tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady wnoszenia reklamacji w przypadku Zamawiających będących Konsumentami określają postanowienia § 24 Regulaminu, w pozostałych przypadkach zastosowanie mają przepisy KC z zastrzeżeniem postanowień § 23 Regulaminu.

§ 23

1.     Jeżeli nie zachodzą upoważniające Zamawiającego do zwrotu Produktu przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, Zamawiający może zwrócić zakupiony Produkt jedynie za zgodą Sprzedawcy, na swój koszt, i tylko wtedy, gdy zwracany Produkt jest nieużywany w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

2.     W przypadku zwrotu Produktu z powodu jego wady Zamawiającemu przysługuje zwrot wniesionej za objęty reklamacją Produkt ceny w pełnej wysokości. W pozostałych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia z kwoty podlegającej zwrotowi kosztów obsługi Zamówienia i transakcji.

§ 24

1. Zamawiający będący Konsumentem ma prawo wnoszenia reklamacji z tytułu niezgodności Produktu z Umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2017 poz. 459, z późn. zm.).

2. Konsument traci uprawnienia do reklamacji z tytułu niezgodności Produktu innego niż żywnościowy z Umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

3. W przypadku Produktów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności Produktu z Umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu takiej niezgodności, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia dostarczenia Produktu do miejsca zamieszkania Konsumenta.

4. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy podany w § 2 ust. 1 pkt 6 Regulaminu z dopiskiem na kopercie „Reklamacja” lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@browarnysa.pl w tytule wiadomości wpisując „Reklamacja”.

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:

1)  oznaczenie Konsumenta (imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej),

2)  numer Umowy lub Zamówienia,

3)  określenie Produktu, którego reklamacja dotyczy,

4) okoliczności uzasadniające reklamację,

5)  określenie żądania Konsumenta w związku ze składaną reklamacją.

6. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym Konsument winien zwrócić Sprzedawcy objęty reklamacją Produkt wraz z dokumentem sprzedaży (paragon lub faktura VAT).

7. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Konsumenta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie lub pocztą elektroniczną.

8. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca na swój koszt i bez zbędnej zwłoki wymieni zareklamowany Produkt na wolny od wad lub dokona Konsumentowi zwrotu ceny przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym na adres Konsumenta wskazany w Zamówieniu.

9. W przypadku odmowy uznania reklamacji Sprzedawca w decyzji o wyniku rozpatrzenia reklamacji zamieszcza uzasadnienie odmowy oraz wskazówki dla Konsumenta o przysługujących mu prawach dochodzenia roszczeń w sytuacji, gdy nie zgadza się ze stanowiskiem Sprzedawcy.

Rozdział IX

Odpowiedzialność

§ 25

Brak wykonania świadczenia którejkolwiek ze Stron z powodu wystąpienia siły wyższej lub zdarzenia losowego niezależnego od Strony nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której siła wyższa lub zdarzenie losowe dotyczy zaniedbała niezwłocznego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.

§ 26

1. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za podanie podczas rejestracji lub składania Zamówienia niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby.

2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy do wysokości szkody wyrządzonej działaniem sprzecznym z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, w szczególności za składanie Zamówienia w sposób nierzetelny i w złej wierze, składanie fikcyjnych Zamówień oraz podawanie danych osobowych innych osób jako własnych.

3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich korzystających z Serwisu lub składających Zamówienia z upoważnienia Zamawiającego lub na jego zlecenie.

4. Użytkownik konta, który udostępnia osobom trzecim dane dostępu do Konta działa wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

§ 27

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego wyłącznie za rzeczywistą szkodę wyrządzoną niewykonaniem lub zawinionym wadliwym wykonaniem Umowy.

§ 28

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikłe z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów będących poza wpływem Sprzedawcy, oraz za problemy bądź ograniczenia techniczne oprogramowania i sprzętu Zamawiającego oraz skutki działania programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z prawem wykorzystanie kupionych od Sprzedawcy przez Zamawiającego Produktów zawierających alkohol, w szczególności za odsprzedaż, redystrybucję, odstąpienie lub udostępnienie osobom nieletnim.

Rozdział X

Ochrona danych osobowych

§ 29

1. Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych Użytkowników do chwili dokonania rejestracji w Serwisie i przystąpienia do procedury zawierania Umowy. Zasady ochrony przez Sprzedawcę prywatności Użytkowników określa Klauzula ochrony prywatności publikowana w Serwisie i stanowiąca Załącznik nr 2 do Regulaminu.

2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i może dotyczyć wyłącznie danych podanych dobrowolnie przez Zamawiającego niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz w celu wystawienia dokumentów sprzedaży. Zakres i rodzaj tych danych określa Sprzedawca.

3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo oraz zapewnia osobom udostępniającym swoje dane realizację uprawnień wynikających z art. 39 RODO.

4. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania prawa.

5. Sprzedawca nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody osoby udostępniającej swoje dane, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

6. Po wykonaniu Umowy Sprzedawca nie będzie przetwarzał danych osobowych Zamawiających, za wyjątkiem danych dopuszczonych do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub Umowy oraz danych, które są niezbędne do rozliczeń i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu płatności za zakupione Produkty i koszty ich dostaw.

§ 30

1. Sprzedawca nie wykorzystuje zgromadzonych danych osobowych Zamawiających do przesyłania niezamówionych informacji handlowych.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres elektroniczny Zamawiającego komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z realizacją Zamówień i wykonywaniem Umów.

3. Sprzedawca jest zobowiązany do otrzymania zgody Zamawiającego na wysyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych na podany adres elektroniczny Zamawiającego. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji przy rejestracji Konta, lub w terminie późniejszym, i udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust.1 pkt 3b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych od Sprzedawcy.

§ 31

1. Informacje niezbędne do dokonania przelewu poprzez system płatności elektronicznej podawane przez Zamawiającego w trakcie opłacania Zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach zewnętrznej infrastruktury systemu płatności używającej zabezpieczeń technicznych transmisji i jej danych.

2. Sprzedawca nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2 płatności realizowanych poprzez system płatności elektronicznej.

§ 32

Usługodawca informuje, że rozmowy telefoniczne podczas kontaktu z konsultantem BOZ mogą być rejestrowane, po uprzednim poinformowaniu rozmówcy o fakcie nagrywania rozmowy oraz dopełnieniu obowiązku informacyjnego określonego w RODO. Do danych zgromadzonych w ten sposób stosuje się postanowienia § 29 Regulaminu.

Rozdział XI

Biuro Obsługi Zamówień (BOZ)

§ 33

1. Biuro Obsługi Zamówień (BOZ) jest komórką wewnętrznej struktury organizacyjnej Sprzedawcy operującą w ramach Sklepu, powołaną do obsługi Zamawiających, składanych przez nich Zamówień oraz organizacji wykonania Umów zawartych z Zamawiającymi, w tym także do przyjmowania reklamacji i zwrotów.

2. Konsultanci BOZ są do dyspozycji Zamawiających, a także innych osób zainteresowanych nabyciem Produktów oferowanych przez Sklep, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. W godzinach pracy konsultantów oraz poza nimi i w dni wolne można kontaktować się z BOZ  za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: biuro@browarnysa.pl

Rozdział XII

Prawa własności intelektualnej

§ 34

1. Sprzedawca informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z treści Serwisu poprzez wyświetlenie jej na ekranie monitora i zapis na dysku komputera wyłącznie w celach użytku osobistego. Wszelkie inne formy wykorzystania treści Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu są zabronione

2. Wszelkie prawa do Serwisu i prezentowanych w nim treści oraz do Bazy Danych przysługują Sprzedawcy. Przyjęty w Serwisie układ prezentowania treści oraz design stanowią samoistny przedmiot ochrony prawnej i autorskiej.

3. Udostępnione w Serwisie dane z Bazy Danych nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego oraz nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub włączenia do innej bazy danych oraz innego publicznego rozpowszechniania bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie.

Rozdział XIII

Postanowienia końcowe

§ 35

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikom i Zamawiającym nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Sprzedawcy.

§ 36

1.  Regulamin podlega prawu polskiemu.

2. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy szczególne.

3. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne po upływie 7 dni od ich ogłoszenia w Serwisie z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu nie będą skuteczne wobec Zamówień złożonych przed datą obowiązywania zmian, Zamówienia te podlegają postanowieniom Regulaminu obowiązującym w dniu ich złożenia.

§ 37

1. Spory wynikające z zawartej Umowy winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze porozumienia się Stron i osiągnięcia ugody pozasądowej, a w przypadku, gdy osiągnięcie ugody nie jest możliwe lub jedna ze stron zechce poddać bez zwłoki rozstrzygnięcie sporu przez sąd powszechny, rozstrzygane będą przez sądy powszechne według właściwości zgodnej z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

2. W przypadku, gdy stroną Umowy jest Konsument, Strony za obopólną zgodą mogą poddać rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Państwowej Inspekcji Handlowej.

§ 38

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.10.2018 roku.